Triptichon fotópályázat

Triptichon fotópályázat Instagram nyereményjáték

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

1. A játék neve, szervezője, lebonyolítója, időtartama

1.1. A játék szervezője: Triptichon fotópályázat elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Futureal Management Szolgáltató Kft. (székhelye: 1082 Budapest. Futó utca 47-53. VII. emelet, adószám: 13016359-2-42, cégjegyzékszám: 01 09 714767) (a továbbiakban: „Megbízó”) Triptichon fotópályázat Instagram nyereményjáték („Játék”) szervezésével és lebonyolításával megbízta a Noguchi & Peters Kft. (székhely: RiverPark K30, 7. emelet, Közraktár utca 30. 1093 Budapest.)  (a továbbiakban: „Szervező”). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező látja el.

1.2. A Játék időtartama:

A Játék 2020. október 1. 16:00:00 – 2020. október 31. 23:59:59-ig tart.

1.3. A részvétel feltételeiről a https://corvinsetany.hu oldalon (a továbbiakban: „weboldal”) tájékozódhat.

 

2. Részvételi feltételek, regisztráció, mechanizmus

2.1. Részvételi feltételek

A Játékban részt vehet minden magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját NYILVÁNOS Instagram profillal (a továbbiakban: „Instagram profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, a 2.1.4 pontban meghatározott, a Játékból kizárt személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék 1.3. pontjában írt időtartama alatt

2.1.1. A jelen játékszabályzat 3.2 pontjában leírtaknak mindenben megfelelő fényképet („Fénykép”) tölt fel,

2.1.2. a Fényképet az Instagram alkalmazás segítségével saját Instagram profilján keresztül megoszt és ellát a #triptichon és #corvinsetany jelöléssekkel egyszerre,

2.1.3. a fotó helyszíneként a Corvin Sétány Official-t jelöli meg.

2.1.4. A Játékból ki vannak zárva a Megbízó, Szervező valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.1.5. A Játékos a Játékban történő részvételével és az általa készített Fénykép feltöltésével egyben kijelenti, hogy a jelen Játékszabályzatot (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) és az Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt: https://www.instagram.com/about/legal/terms/before-january-19-2013/ megismerte, és azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadta (a továbbiakban együttesen: „Pályázat”).

2.2. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt korlátlan számú Pályázatot jogosult beküldeni.

2.3. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.4. A Játékosok a Pályázat beküldésekor az Instagram profiljuk (nick név)  alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt.

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.7. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabály szerint történik. Amennyiben a Játékszabály valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.8. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a saját Instagram profiljukon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vagy Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Instagram profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.9. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Instagram profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan igazolt kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

2.11. Szervező nem tekinti érvényesnek és fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy kizárja a Játékból azokat a Pályázatokat, amelyek:

– bármilyen okból jogszabályba ütköznek;

– káromkodást tartalmaznak;

– megbotránkoztató tartalmúak;

– obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;

– pornográf vagy szexuális tartalmúak;

– bármely személlyel, a Szervezővel, vagy a Megbízó termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;

– a Játékosra nézve sértő jellegűek;

– harmadik személyekre nézve sértőek;

– harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;

– más, a Megbízó által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;

– más termék vagy szolgáltatásra vonatkozó reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;

– más honlapra irányítanak;

– más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik;

– a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Nyereményjáték koncepciójába.

2.12. Amennyiben a Pályázat tartalma a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a fent felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, a Szervező azt kizárja a Játékból. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen Pályázatot feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból.

2.13. A Játékos által beküldött tartalomért teljes mértékben a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában harmadik személynek a beküldött Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező, illetve a Megbízó jogosult a Játékosra áthárítani.

2.14. A Játékban való részvétellel és a Fénykép 2.1.2. pont szerinti Instagram profiljára történő feltöltésével a Játékos minden külön anyagi vagy más jellegű követelés nélkül kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Fényképet a Játékkal összefüggésben a saját és a Megbízó Facebook és Instagram oldalain nyilvánosságra hozza, valamint ahhoz, hogy a Szervező és a Megbízó a Fényképet a fényképet a Játékkal összefüggésben egyes szabadon (ide értve Megbízó honlapját is) nyilvánosságra hozza és szabadon felhasználja.

 

3. A Játék leírása, menete

3.1. A Játékos a 3.2. pontban meghatározottaknak megfelelő Fénykép Instagram profiljára történő feltöltésével és a Fénykép #triptichon és #corvinsetany jelöléssekkel történő ellátásával vesz részt a Játékban.

3.2. Fénykép

3.2.1. A Játékban résztvevő fényképet a játékosnak a Corvin Sétányon kell elkészítenie, a képen az itt található Triptichon és/vagy Dual szobornak (vagy annak egy részletének) kell szerepelnie. A cél: egy olyan művészi fotó elkészítése, mely minél különlegesebben kihasználja a szobrok tükröződő felületét.

3.2.2. A Játékos a Fénykép feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy:

– az általa feltöltött Fénykép kizárólag a saját képmását vagy olyan képmását tartalmazza, akik hozzájárultak a kép elkészítéséhez és az Instagramra, valamint a jelen Játékba történő beküldéséhez;

– az általa feltöltött Fényképet a Játékos készítette, illetve korlátozás mentesen rendelkezik a Fénykép felhasználási jogaival, valamint azok engedélyezési jogával;

– a Fénykép nem tartalmaz harmadik személyeket illető védjegyeket, illetve kereskedelmi megjelöléseket, nem sérti bármely személy szabadalmát, védjegyét, üzleti titkot, szerzői jogot vagy egyéb tulajdonjogot;

– a Fénykép nem sérti harmadik személyek szerzői vagy más törvény által védett jogait, törvényes érdekeit;

– a Fényképen nem szerepel egyéb, törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom.

3.2.3. Azzal, hogy a Játékos úgy dönt, hogy a nyilvános Instagram profilján a Fényképet hozzáférhetővé teszi, tudomásul veszi, hogy a Fénykép és a profilján elérhető minden tartalom – az Instagram felhasználási feltételeinek megfelelően – nyilvánosan hozzáférhető.

3.2.4. Amennyiben a Játékos:

– által feltöltött Fénykép nem felel meg a Játékszabályzat rendelkezéseinek, vagy az általa feltöltött Fényképet más Játékos már feltöltötte, vagy

– valószínűsíthető, hogy hamis adatokkal vesz részt a Játékban, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel, vagy

– valószínűsíthető, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, vagy

– jelen Játékszabályzat bármely rendelkezését megsérti, a Szervező a Játékost jogosult a Játékból kizárni.

3.2.5. A Szervező bármikor kérheti a Játékost, hogy igazolja, hogy a Fényképet ő készítette és a Játékban való részvételre jogosult volt. Ilyen esetben a Játékosnak 2 munkanapon belül egyértelműen bizonyítania kell a kép eredetét. Amennyiben a Játékos a felszólításnak nem tesz eleget, vagy a részvételi jogosultságát és/vagy a kép megfelelőségét nem igazolja hitelt érdemlően, a Szervező jogosult a Játékost a Játékból kizárni.

3.2.6. A Szervező és a Megbízó kifejezetten kizárja a felelősségét a Játékosok által feltöltött Fényképek tekintetében harmadik személyek által támasztott minden igénnyel szemben. Ilyen igények esetén a Játékos köteles a Szervező vagy Megbízó helyett közvetlenül helytállni, illetve Szervezőt vagy Megbízót kártalanítani.

3.2.7. A feltöltött fényképre vonatkozóan a Játékos vagy bármely más, harmadik személyek a Szervezővel szemben díjazás, kártérítés, sérelem díj jogcímén követelést, igényt nem támaszthatnak.

3.2.8. Ha a Fénykép kapcsán a Játékosnak problémája, észrevétele van, a [email protected] e-mail címen jelezheti azt.

3.3. A Pályázatok elbírálása:

3.3.1. A Szervező a Játék időtartama alatt beérkezett érvényes Pályázatokat a Játék zárása után összesíti, és a következőképpen választja ki a két nyertest:

3.3.2. A nyereményjáték minden feltételének megfelelő Játékosok közül a Triptichon és a Dual szobrok készítője, Mikus Áron választ győztest.

3.3.3. Elbírálás időpontja: 2020. november 3.

3.3.4. Az elbírálás során a Szervező 2 darab tartaléknyertes Pályázatot is kiválaszt. A tartaléknyertes Pályázatok a kiválasztás sorrendjében az 5.1. és 5.2. pontokban meghatározott feltételek szerint válnak jogosulttá a Nyereményre, ha a Nyertes Pályázat vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy az azt beküldő Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

 

4. Nyeremények

4.1. A 3.3. pontban és a Játékszabályzatban meghatározott feltételek szerint a Játék során 1 darab Feiyutech Vlog Pocket típusú mobilstabilizátor.

4.2. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egy darab Nyereményre lehet jogosult.

4.3. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

4.4. A Szervező 2020. november 6. napján Instagramon és Facebookon poszt formájában közzéteszi a nyerteseket. A nyilvánosságra hozatal során a Nyertes Játékos neve (vagy nick neve) a profil betagelésével jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

 

5. A Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

5.1. A Szervező a nyertes Játékost legkésőbb a 3.3.3. pontban írt időpontot követő 2 napon belül értesíti (a továbbiakban: „Értesítés”) a nyertes Játékos fényképére válasz formájában, és egy külön posztban a nyertesek profilját megjelölve. A Szervező a nyertesnek privát Instagram üzenetben küldi el a megadott e-mail címet, amire válaszként kéri a nyertesek e-mail címét és/vagy telefonszámát, hogy a nyereménytárgy átadásának részleteiről egyeztessenek. Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítés kézhezvételét követő 3 napon belül visszaigazolni az Értesítést a [email protected] címre küldött e-mailben. A Szervező pedig adategyeztetés céljából a nyertes Játékost az általa megadott elérhetőségen (lehetőleg: telefonszámon) az Értesítés visszaigazolását követő 6 napon belül felhívhatja. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, illetve a szükséges adatait nem adja meg, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a soron következő tartaléknyertest értesíteni, részére a Nyereményt átadni.

5.2. Amennyiben a kölcsönösen egyeztetett időpontban a Nyertes Nyereményét nem veszi át, és a Nyertes előzetesen minimálisan 48 órával nem jelzi akadályoztatását, úgy a Szervező nem köteles a Nyeremény átadására. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy a bármely okból át nem vett Nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át.

5.3. Szervező fenntartja a jogát arra, hogy kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

6. Adózás, költségek

A fent megnevezett termékek és szolgáltatások ingyenes (térítés nélküli) Nyertesnek történő átadását a Szervező a hatályos 2007. évi általános forgalmi adóról szóló CXXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A nyeremény a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) alapján adóköteles juttatás, amelynek megfizetése a kifizetőt (jelen esetben: Megbízót) terheli.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

 

7. Adatvédelem

7.1. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

7.1.1. A Szervező, mint adatkezelő az Instagram profilon megjelenő neveket (nick neveket), illetve a Játék során részére megadott adatokat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremény átadása céljából kezelje és feldolgozza, és azokat a Játék lezajlását követő 30 napon belül törölje. Az adatkezelés jogalapja a Játékos előzetes hozzájárulása. A Szervező a Nyereményjáték során keletkezett személyes adatokat nem adja át a Megbízónak, azokhoz a Megbízónak semmilyen hozzáférése nincs, azokat a Szervező, mint adatkezelő kezeli a vonatkozó jogszabályok maximális betartásával.

7.1.2. Nyertesség esetén nevüket (vagy ezirányú kérés esetén nick nevüket) a Megbízó minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja, valamint a Szervező, illetve a Cordia Otthonok és Corvin Sétány Facebook- és Instagram-oldalán bejegyzést helyezhet el a Játékos nevének (vagy ezirányú kérés esetén nick nevének) megjelölésével. A Facebook és az Instagram önálló adatkezelőnek minősül a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint.

7.1.3. A Játékosok részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.2. A megadott személyes adatok kezelője és feldolgozója a Játék Szervezője: a Noguchi & Peters Kft.

7.3. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Lebonyolító bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: [email protected]. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni és bírósághoz fordulni.

7.4. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

 

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékos valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

8.2. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Az Instagram teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal kedvezőtlenül befolyásolhatják a Szervezőn kívül álló tényezők (pl. kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, stb.). A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó Weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el, túlterhelt vagy esetlegesen leáll.

8.3. A Játékos kizárólag saját Instagram profiljával jogosult részt venni a Játékban. A Játékkal kapcsolatos Instagram, illetve e-mail fiók használat jogosultságából fakadó esetleges vitákkal kapcsolatban a Szervező a felelősségét kizárja.

8.4. Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a Nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor. A Szervező fenntartja a jogot, hogy ilyen előre nem látható, a Nyeremények átadásának meghiúsulását eredményező okok miatt a nyereményeket bármikor megváltoztassa, vagy visszavonja.

8.5. Visszaélés gyanúja esetén a Szervező jogosult a Játékost a Játékból kizárni, a kizárással a Játékos addig érkezett kommentjei automatikusan törlésre kerülnek. A Játékos kártérítésre vagy egyéb ellenszolgáltatásra nem jogosult, ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező kizár.

8.6. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), sem a Szervező, sem a Megrendelő semmilyen felelősséget nem vállal.

8.7. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

8.8. Ha a Játékos képfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.9. A Szervező kizárja a felelősségét a Corvin Sétány Official Facebook/Instagram profil rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.10. A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik, ezért az Instagram nem adatfeldolgozó, hanem saját elkülönült adatkezelése tekintetében önálló adatkezelőként jár el a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint.

8.11. A Játékkal kapcsolatban tájékoztatást kérni, illetve panasz tenni a következő elérhetőségen lehetséges: [email protected] e-mail címen.

8.12. A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Játék szabályait a Játék időtartama alatt bármikor megváltoztassa vagy a teljes Játékot törölje. Ebben az esetben a Részvételi szabályzat változásairól vagy a Játék törléséről a https://www.facebook.com/Corvin.Setany.Official internetes címen nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás.

Budapest, 2020. október 1.

Partnerek

Kapcsolat

Sétány lakások - Cordia Sales Office and Showroom

T / +36 1 411 3000

W / cordia.hu

E / [email protected]

C / H - 1082 Budapest, Kisfaludy utca 32. – Garantiqa Tower

Sétány irodabérbeadás

T / +36 1 266 2181

W / futurealgroup.com

E / [email protected]

C / H - 1082 Budapest, Futó utca 47-53.

Sétány retail bérbeadások

T / +36 1 266 2181/263

W / futurealgroup.com

E / [email protected]

C / H - 1082 Budapest, Futó utca 47-53.

Sétány üzemeltetés - Józsefvárosi Önkormányzat

T / +36 1 459 2100

W / jozsefvaros.hu/onkormanyzat

E / [email protected]

C / H - 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Copyright © 2018 Cordia Magyarország Zrt.

-